เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัท นาราดี เทรดดิ้ง จำกัด

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า มาสเตอร์ล็อค (Master Lock)

1.ลูกค้าที่ซื้อสินค้า มาสเตอร์ล็อค จะต้องลงทะเบียนรับประกันสินค้าทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.naradee.com/store/ลงทะเบียนประกันสินค้า/ เพื่อรับสิทธิ์ในการรับประกัน โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ส่งสินค้าเคลมประกัน

2.เงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า (สามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันของสินค้าแต่ละชนิดบนสลากสินค้าหรือบนเว็บไซต์)

3.การรับประกันครอบคลุมเฉพาะสินค้าหรือส่วนประกอบใดๆ ที่เกิดข้อบกพร่องจากวัสดุ กลไกภายใน หรือกระบวนการผลิต ตลอดอายุการใช้งาน

4.การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความบกพร่องของวัสดุ กลไก และกระบวนการผลิต และไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทำให้เสียหาย การตัด หรือสึกหรอเกินปกติ ความเสียหายหรือข้อบกพร่องซึ่งเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การพยายามแก้ไขดัดแปลงต่อเติม หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการถอดถอนสินค้าหรือติดตั้งสินค้าใหม่

5.สินค้าที่บกพร่องจะต้องส่งคืนมาที่บริษัทเพื่อตรวจสอบ พร้อมแสดงหลักฐานในการซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

6.การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยเท่านั้น การรับประกันครอบคลุมถึงผู้ซื้อมีชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้และไม่รวมถึงการซื้อสินค้าจากเจ้าของเดิม

7.บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่แทนตัวเดิมให้ครั้งเดียว
ทั้งนี้สินค้าจะเปลี่ยนตัวใหม่ได้ ต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

8. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้าหรือซ่อมสินค้าขึ้นกับดุลพินิจของบริษัท

9.บริษัทสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า