ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท นาราดี เทรดดิ้ง จำกัด

ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท นาราดี เทรดดิ้ง จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ (“ผู้ดำเนินการ”) การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

การใช้เว็บไซต์
การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการซื้อที่ถูกกฏหมาย และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น

บริษัทนาราดีดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

การลงทะเบียน
การใช้เว็บไซต์นี้อาจต้องขอให้ท่านลงทะเบียนและให้ข้อมูลบางประการ การลงทะเบียนและการให้ข้อมูลนั้น ท่านแสดงตนและรับรองว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเป็นความจริง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ตามที่กำหนดในแบบฟอร์มลงทะเบียนต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ หากท่านให้ข้อมูลใดๆ ซึ่งไม่เป็นความจริง ไม่แม่นยำ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน ผู้ดำเนินการมีสิทธิที่จะพักหรือยกเลิกบัญชีของท่านและปฏิเสธการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมด

เมื่อได้ลงทะเบียนแล้วท่านจะได้รับรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ ท่านจะรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ให้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบทุกประการสำหรับกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ของท่าน ท่านไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสผ่านของท่านได้ ผู้ดำเนินการจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

การซื้อออนไลน์
การซื้อขายสินค้ากระทำขึ้นทางออนไลน์ที่เว็บไซต์นี้โดยการที่ท่านยอมรับสินค้าที่เสนอบนเว็บไซต์และท่านตกลง ซึ่งมีผลบังคับใช้ของสัญญาบนพื้นฐานว่าสัญญาทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิก โปรดทราบว่าการระบุว่าท่านยอมรับที่จะซื้อสินค้าใดๆที่เสนอบนเว็บไซต์ ท่านต้องทำธุรกรรมดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์ การส่งคำสั่งซื้อสินค้าท่านได้แสดงตนและรับรองว่าท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะซื้อ หรือครอบครองสินค้านั้นได้ ผู้ดำเนินการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการซื้อใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ราคาสินค้า
ราคาสินค้าที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์นี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7% เรียบร้อยแล้ว

การชำระเงินค่าสินค้า
เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า และทำการส่งคำสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว การทำธุรกรรมดังกล่าวจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนกว่าท่านจะทำการชำระเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคาร เข้าบัญชีธนาคารของบริษัท นาราดี เทรดดิ้ง จำกัด แล้วทำการแจ้งเตือนการโอนเงินด้วยการแฟกซ์ใบสลิปการโอนมาที่ 02 515 0229 หรือสแกนหลักฐานการโอนเงินแล้วส่งมาตามที่อยู่อีเมลของบริษัทcontact@www.naradee.com จึงจะถือว่าการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวนั้นเสร็จสมบูรณ์

เลขบัญชีธนาคารของบริษัท นาราดี เทรดดิ้ง จำกัด
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวลจันทร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 149-2-09242-3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขา คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 066-7-01202-5
• ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดพร้าว 130/1 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 256-0-17301-8

การยกเลิกการซื้อ
โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการยกเลิกการซื้อนั้นแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละสินค้า ดังนั้น โปรดดูข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้านั้นโดยเฉพาะ หากไม่มีข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าโดยเฉพาะ ท่านอาจยกเลิกการซื้อของท่านได้โดยการโทรศัพท์มาที่บริษัทของเราในระหว่างเวลาทำการ 02 515 0228 สำหรับสินค้าบางอย่าง ท่านอาจยกเลิกการซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ได้ การยกเลิกตามที่ท่านขออาจไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการขั้นต่ำแตกต่างกันไปแล้วแต่ข้อตกลงและเงื่อนไขโดยเฉพาะสำหรับประเภทของสินค้าที่ซื้อ การยกเลิกไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทางบริษัทยินดีที่จะส่งคืนค่าสินค้าแก่ผู้สั่งซื้อเต็มจำนวน

การเปลี่ยนแปลงการซื้อ
โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงการซื้อจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของสินค้า ดังนั้น โปรดดูข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้านั้นโดยเฉพาะ หากไม่มีข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าโดยเฉพาะ ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ได้ ท่านอาจเปลี่ยนแปลงการซื้อโดยการโทรศัพท์มาที่บริษัทของเราในระหว่างเวลาทำการ 02 515 0228 ผู้ดำเนินการต้องได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ท่านขออย่างน้อย 1 วันก่อนการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า
ทุกรายการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้ ทางบริษัทยินดีจัดส่งสินค้าทางไปรษณีแบบลงทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีที่ผู้สั่งซื้อต้องการให้ส่งไปรษณีย์แบบ EMS หรือด้วยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากนี้ กรุณาโทรศัพท์แจ้งความต้องการเพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย 02 515 0228 สำหรับผู้ซื้อที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ เรามีบริการส่งด่วนด้วยมอเตอร์ไซต์ เริ่มต้นที่ 100 บาท กรุณาโทรจองคิวการส่งล่วงหน้า

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า
เมื่อผู้ดำเนินการได้รับการยืนยันการโอนเงินและตรวจสอบความถูกต้องในการสั่งซื้อแล้ว จะมีระยะเวลาการจัดส่งสินค้าดังต่อไปนี้
• การจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน ต่างจังหวัดใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน (ขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่ง)
• การจัดส่งไปรษณีย์แบบ EMS ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้เวลาประมาณ 1 วัน ต่างจังหวัดใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน (สามารถเช็คสถานะได้)
• การจัดส่งด่วนด้วยมอเตอร์ไซต์ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง

การคืนสินค้า
ทางบริษัทยินดีรับเฉพาะสินค้าที่เกิดข้อบกพร่องต่างๆที่ตรวจพบจากวัสดุกลไกภายในและขบวนการผลิตจากโรงงาน หรือความผิดพลาดจากการส่งสินค้าผิดรุ่น ท่านสามารถขอคืนสินค้าโดยการโทรศัพท์มาที่บริษัทของเราในระหว่างเวลาทำการ 02 515 0228 ทางบริษัทจะดำเนินการนัดหมายเพื่อรับคืนสินค้า หรือแก้ไขรายการสินค้าและจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับคืนสินค้าที่ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากนำสินค้าไปใช้ผิดประเภท สินค้าที่รับคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

การรับประกัน
ระยะเวลาการรับประกันแตกต่างกันออกไปตามประเภทของสินค้า สำหรับกุญแจมาสเตอร์ล็อคนั้นรับประกันตลอดอายุการใช้งาน (โปรดตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันของสินค้าแต่ละชนิด บนสลากสินค้า) ซึ่งการรับประกันครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่เกิดข้อบกพร่องต่างๆที่ตรวจพบจากวัสดุกลไกภายในและขบวนการผลิตจากโรงงาน การรับประกันนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทว่าจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่หรือไม่ การรับประกันนับจากวันที่สินค้าได้ถูกส่งถึงมือผู้รับสินค้า สินค้าที่บกพร่องต่างๆจะต้องส่งคืนกลับเป็นทรัพย์สินของบริษัท พร้อมแสดงหลักฐานในการซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าขนส่งไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือข้อบกพร่องซึ่งเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การพยายามแก้ไขดัดแปลงต่อเติม หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน การรับประกันจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ในกรณีของการสึกหรอ การฉีกขาดโดยธรรมชาติ จากการหมุน แรงตึงเครียดของส่วนประกอบจะอยู่นอกเหนือการรับประกัน ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากวัสดุแปลกปลอม การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่าย และครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

บริการหลังการขาย
หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ เรามีบริการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางติดต่อดังนี้
• น้ำยาทำความสะอาด เอชจี (HG) โทร. 081-915-7115 ตลอด 24 ชั่วโมง
• กุญแจ มาสเตอร์ล็อค (Master Lock) โทร. 081-913-8700 ตลอด 24 ชั่วโมง